Algemene voorwaarden

Datum inwerkingtreding: 30 mei 2023

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis
gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Tuinier Krimpen B.V., gevestigd te Krimpen aan den IJssel aan de
Stormpolderdijk 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
61928941.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die opdrachtnemer opdracht geeft
tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het leveren van
producten door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
Diensten: het leveren van materialen in verband met de hier genoemde
werkzaamheden.

Artikel 2 – Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties en
overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die betrekking hebben op de diensten
van opdrachtnemer. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk
uitgesloten door opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en
onvoorwaardelijk voor alle toekomstige transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,
alsmede op alle transacties die op zodanige opdrachten betrekking hebben.
3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst,
nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het
betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat
de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
4. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of
bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die afwijkende bedingen en/of
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten en lopende abonnementen.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van
de algemene voorwaarden.
5. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen de dag nadat opdrachtgever op de hoogte is
gesteld van de wijziging, van kracht zijn. Opdrachtgever is gehouden deze eenzijdige wijziging van
de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst
1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend in de zin dat
opdrachtnemer een gedane aanbieding of offerte mag herroepen. Aanbiedingen en offertes
hebben een geldigheid zoals vermeld in de aanbieding c.q. offerte.
2. De opdrachtnemer brengt de aanbieding op schriftelijke wijze, via de website van opdrachtnemer,
uit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod binnen 2 dagen na acceptatie daarvan door
opdrachtgever te herroepen.
4. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de
opdracht gemaakte kosten, zoals verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen of anders is vermeld.
5. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien
opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of
nabestellingen.
8. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand en vangt aan indien
opdrachtgever via de webshop van opdrachtnemer een bestelling heeft geplaatst. De
overeenkomst tussen partijen is bindend.
9. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk
met deze afwijkingen heeft ingestemd.
10. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze
redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen
uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt
beschouwd.

Artikel 4 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle relevante informatie die nodig is voor een
goede uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer of diens leverancier c.q. transporteur ongehinderde
toegang te verschaffen tot het terrein waar (af)levering van de producten dient plaats te vinden.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen,
maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke
gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en
bescheiden.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht,
deskundigheid en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van
door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of
onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door
opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.
4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten worden verricht ten behoeve van het
beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de diensten waarop de
overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten op grond van afzonderlijke
overeenkomsten geacht te zijn verricht. De daaruit voortvloeiende kosten extra kosten komen
voor rekening van opdrachtgever.
5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de producten moeten worden
geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een
dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en geen
grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
6. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de
overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd
gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze
factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering
van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte
diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële
doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Voor
gebruik van klantnaam zal voorafgaande toestemming aan opdrachtgever worden gevraagd.
8. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de plaatsing ontwerptekeningen beschikbaar te stellen
aan opdrachtnemer.
9. Opdrachtgever dient een CAR verzekering af te sluiten. De uit te voeren werkzaamheden van
opdrachtnemer vallen onder deze verzekering.

Artikel 6 – Overmacht
1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, pandemieën en
epidemieën, maatregelen van overheidswege, storingen in het computernetwerk of andere
technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van opdrachtnemer of door
opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen
haar onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te
wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg
3. van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na
te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke
kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak
kunnen maken op enige schadevergoeding.
5. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Levering en leveringstermijnen
1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als
fatale termijnen. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
tijdig nakomt, dient zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan
haar nog een redelijke termijn van minimaal 2 maanden gegund wordt om haar verplichtingen
alsnog na te komen.
2. Het risico betreffende de geleverde goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van
levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn (“af magazijn/fabriek”)van
opdrachtnemer verlaten of het moment waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
3. Verzending en/of transport van de bestelde goederen geschiedt op een door opdrachtnemer te
bepalen wijze, maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die
verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene
voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
4. Indien er een aanvullende (transport)verzekering vereist is, komen de kosten daarvan voor
rekening van opdrachtgever. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele daaruit
voortvloeiende schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer uitkeert.
5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever niet mogelijk blijkt
de bestelde goederen aan opdrachtgever te leveren of indien de goederen niet worden
afgehaald, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever
terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere
termijn heeft gesteld, dient opdrachtgever opdrachtnemer binnen 1 maand na kennisgeving van
de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient opdrachtgever deze alsnog op
te halen.
6. Indien opdrachtgever ook na verloop van de in het voorgaande lid vermelde termijn in gebreke
blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan
voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer heeft dan het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een
schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen.
Een en ander zonder dat hieruit voor opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van
schade, kosten en rente voortvloeit.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag)
kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
8. Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan
nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane
vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8 – Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief
vast zoals weergegeven op de website van opdrachtnemer.
2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en
administratiekosten.
3. De opdrachtnemer stelt zijn tarief voor verzend- c.q. transportkosten vast zoals weergegeven op
de website van opdrachtnemer.
4. Bedragen zijn exclusief BTW.
5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden. De
wijzingen zullen bekend worden gemaakt via de website van opdrachtnemer.
6. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan
niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft opdrachtnemer het recht haar tarief
dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van deze specifieke
vorm van prijsverhoging.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden en betalingsonmacht
1. Betaling geschiedt zoals weergegeven op de factuur van opdrachtnemer aan opdrachtgever en
binnen de daarbij gestelde termijn.
2. Bij bestelling dient opdrachtgever alvorens productie van het product vijftig procent van het
totaalbedrag te voldoen aan opdrachtnemer. Na betaling zal opdrachtnemer starten met de
productie. De overige vijftig procent van het totaalbedrag dient uiterlijk één week voor de
leveringsdatum door opdrachtgever voldaan te worden.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek,
verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen, dan wel niet binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf
de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in
rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de
verdere rechten van opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien
gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist
is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover
de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De
incassokosten voor zakelijke opdrachtgevers bedragen 15% over het totale overeen gekomen
bedrag met een minimum van € 150,00.
7. Bij uitblijven van volledige betaling, nadat de opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is gedaan. Dit
opschortingsrecht heeft opdrachtnemer ook indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is
met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te
twijfelen.
8. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden heeft
opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden,
op het tijdstip waarop deze:
– in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 10 – Annulering en beëindiging
1. De diensten betreffen maatwerk. Daarom zijn de diensten uitgesloten van het herroepingsrecht.
Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor zakelijke klanten.
2. De opdracht kan door opdrachtgever slechts schriftelijk geannuleerd worden. Schriftelijk betreft
hier eveneens per e-mail.
3. Bij annulering van de opdracht dient in alle gevallen vijfenzeventig procent (75%) van het
totaalbedrag betaald te worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer.
4. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal
opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen
met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
6. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer of bij
liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.
7. Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is,
zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van op
enigerlei wijze voorgezet.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,
waaronder begrepen de levering van goederen aan opdrachtgever of derden, tot op het
moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval
er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Ontbinding geschiedt door een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder
rechterlijke tussenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, maar is niet gehouden
tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 12 – Klachten en garanties
1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde producten tot
controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken
en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de
begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan
opdrachtnemer te worden gemeld.
2. Overige klachten dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen, aan
opdrachtnemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van
opdrachtgever.
3. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan opdrachtnemer
kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening
en risico van opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke
schriftelijke instemming heeft betuigd.
6. Indien de producten gebruikte goederen betreffen of indien de goederen na aflevering van aard
en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of
overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden
naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft
ten aanzien van deze leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan
zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. producent
van de materialen is verstrekt.
8. Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden. Bij
verkoop van de producten, komt de garantie dus te vervallen.
9. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat opdrachtgever aan al
zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken c.q. werken aan
opdrachtnemer heeft voldaan.
10. Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de
geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken,
verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever
heeft bevestigd.
11. Gevolgschade door gebrekkige producten valt onder productaansprakelijkheid. Daarvoor dient
opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden tot de leverancier c.q. fabrikant van het betreffende
gebrekkige product. Opdrachtnemer zal hiertoe haar medewerking verlenen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare
tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door
opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe
schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het
desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering.
2. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade
voortvloeit door opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag, voor zakelijke
opdrachtgevers exclusief btw. .
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-,
indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of
gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever
of derden, letselschade of immateriële schade.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien
opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden
opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van
opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die
het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen
of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie,
behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Opdrachtgever zal zich
in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
6. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:
– Het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen door
opdrachtgever;
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan
opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de zorgverlening, adviezen door
opdrachtgever;
– het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van opdrachtnemer tijdens;
– tegenvallende resultaten;
7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. In afwijking van de
wettelijke verjaringstermijnen, verjaart een vordering van opdrachtgever jegens opdrachtnemer
1 jaar na de datum van aankoop c.q. ontstaan van de overeenkomst.
9. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever
kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen
onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die
vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien opdrachtgever bij plaatsing
van het product een grotere afwijking dan de maximale marge heeft aangehouden. De maximale
marge voor de afwijkende maat betreft twee millimeter per één meter van de totale omvang
van het product.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevenden of indien
dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 14 – Kleur
De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in kleur.
Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van een schadevergoeding. De
werkelijke kleuren kunnen afwijken van de door opdrachtnemer door middel van een kleurstaal
getoonde kleuren.
Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren goederen voor
tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer
heeft voldaan.
2. De in het voorgaande lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van
verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens
toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen
waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en
eventuele boetes.
3. Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht.
4. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever niet
bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te
brengen.
5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct schriftelijk te informeren indien derden
eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud rust.
6. Opdrachtgever is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip
waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan zorgvuldig en
als identificeerbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q.
inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde
zijn meeverzekerd en zal opdrachtnemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de
verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of opdrachtnemer een
beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander
onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 16 – Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen,
geheim te houden, tenzij zij verplicht zijn tot openbaring op grond van de wet- en regelgeving of
dit noodzakelijk is tijdens eventuele geschillenbeslechting. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer
verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
3. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen
gebruiken in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening of het afhandelen van een
klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te
lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
4. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd
zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 5.000,– per overtreding, vermeerderd met €
500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van opdrachtgever
om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 17 – Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen, eventueel met
behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in
Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale
wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Enkel de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, is bevoegd tot
geschillenbeslechting.
Artikel 19 – Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat
ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de
opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.